Privacy

Privacybeleid KonsulTra bvba

Versie 24/05/2018

Privacy is voor jou even belangrijk als voor ons. Daarom hebben de belangrijkste zaken rond privacy hier. Het privacybeleid is onder meer van toepassing op (i) onze websites www.konsultra.be en www.konsultra.com en (ii) alle relaties tussen KonsulTra en haar klanten, prospecten, business partners, reisprofessionals en journalisten in onze databases.

KonsulTra wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die KonsulTra verzamelt, alsook over de wijze waarop KonsulTra deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van onze website en het lezen van onze elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens, opt-in of omwille van eerdere goedkeuring per mail of telefoon) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees daarom deze Privacy Verklaring.

De gegevens die KonsulTra verzamelt beperken zich tot de werksfeer. Wij houden professionele gegevens bij die ons toestaan om onze activiteiten in opdracht van onze klanten uit te voeren.

Je rechten

Als je beroep wil doen op de hieronder vermelde privacy rechten, contacteer kris@konsultra.be om een of meer van de volgende rechten gratis uit te oefenen:

 • Toegang tot de persoonsgegevens die KonsulTra mogelijks over jou beschikt;

 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;

 • Schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

 • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;

 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;

 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan je zich altijd uitschrijven via de knop “uitschrijven”, die onder iedere marketing e-mail van KonsulTra staat. KonsulTra gebruikt de online tool Mailchimp voor zijn emailing campagnes. Binnen die tool kan je ook telkens de gegevens raadplegen die we over jou beschikken en ze eveneens wijzigen of aanpassen.

Persoonsgegevens

De gegevens die KonsulTra verzamelt zijn heel beperkt en beperken zich tot de volgende zaken:

 • E-mail adres

 • Voornaam en naam (in bepaalde gevallen)

 • Adres (in bepaalde gevallen)

 • Firmanaam (in bepaalde gevallen)

 • Telefoonnummer (vast/gsm, in bepaalde gevallen)

page1image24056page1image24216page1image24376

Gebruik van persoonsgegevens

KonsulTra gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitnodigen voor evenementen georganiseerd door KonsulTra in samenwerking met zijn klanten

 • Het informeren van bestemmingen en toeristische bedrijven waarvoor KonsulTra actief is

 • Het verzenden van gerichte reclame en updates

 • Het uitvoeren van marktonderzoeken en enquêtes

 • Statistische doeleinden

  Verzamelen van persoonsgegevens

  KonsulTra verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • Een samenwerking met KonsulTra

 • Het gebruiken van de diensten van KonsulTra

 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);

 • Correspondentie met KonsulTra

 • Na telefonische contactname waarbij gevraagd wordt naar de verantwoordelijke die

  we mogen informeren over de activiteiten van KonsulTra en de klanten die we

  vertegenwoordigen

 • Het uitwisselen van business cards

 • De deelname aan onze evenementen en de daarbij horende registratie en

  aanmelding

  Bijhouden van gegevens

  KonsulTra houdt uw gegevens bij gebruik makend van de online tool Mailchimp die de wetgeving rond GDPR volgt. Indien u een commercieel contact bent van KonsulTra dan houden wij uw gegevens tevens bij in Highrise wat ons CRM systeem is.

  Bewaartermijnen

  KonsulTra bewaart de gegevens zolang u actief bent in de reissector omwille van relevantie voor de verscheidenheid aan klanten. Indien wij merken dat u gedurende een heel jaar of na minstens 10 emailings onze nieuwsbrieven niet langer opent, dan zullen uw gegevens verwijderd worden. Daarnaast kan u zich op elk gewenst moment zelf uitschrijven.

  Delen van gegevens aan derden

  KonsulTra geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat KonsulTra jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer KonsulTra hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

  Andere websites

  Onze website en mailings bevatten links naar andere websites. KonsulTra is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing ervan op andere websites.

  Updates

  KonsulTra is actief bezig met haar privacybeleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoek je best regelmatig de website en de pagina over het privacybeleid. Uw gegevens net als ons privacybeleid kan u ook opvragen op éénvoudig verzoek.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop KonsulTra jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.privacycommission.be).
Contacteer KonsulTra

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de wijze waarop KonsulTra uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, contacteer ons dan:

 • Per e-mail: kris@konsultra.be of

 • Per post: KonsulTra bvba - Pastorijweg 78 - 1790 Hekelgem

page3image4912